infolinia
Laserowej Korekcji Wzroku

607 668 022

SZANOWNA PACJENTKO ! SZANOWNY PACJENCIE !

m

W związku z wymaganiami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej „Rozporządzeniem” informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest nter Wrocławskie Eye – Laser Center sp.zo.o siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Oławskiej 9.

m

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach:

  • celu profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej i leczenia oraz zapewnienia opieki zdrowotnej;
  • wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora;
  • działań marketingowych, jeżeli wyrażą Państwo na to odrębną zgodę.

Podstawę prawną przetwarzania stanowią:

1) art. 9 ust. 2 lit h) Rozporządzenia „przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, (…) diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej (…) na podstawie prawa państwa członkowskiego (UE)” w powiązaniu z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”, które to obowiązki wynikają z:

a) Ustawy o działalności leczniczej,

b) Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,

c) Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty,

d) Ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej,

e) Ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia,

f) Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,

g) Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

2) art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia „przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy”;

3) art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia „przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią” np. marketing bezpośredni czy dochodzenie roszczeń;

4) art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia „osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów”.

Państwa dane osobowe mogą być ujawnione następującym kategoriom odbiorców: organy publiczne działające na podstawie mających zastosowanie przepisów prawa, inne podmioty wykonujące działalność leczniczą w związku z udostępnieniem im dokumentacji medycznej np. ze względu na konieczność zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych, towarzystwa ubezpieczeniowe, kontrahenci Administratora, podmioty świadczące Administratorowi wsparcie techniczne, usługi doradcze, pomocy prawnej, podatkowe, rachunkowe i kadrowe. Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym. Państwa dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny i określony w przepisach prawa. Państwa dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej będą przechowywane 20 lat.

Przysługuje Państwu prawo pisemnego żądania dostępu do informacji o Państwa danych osobowych w zbiorach danych Administratora; prawo do sprostowania danych; usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi, jak również prawo do przenoszenia danych. Z powyższych praw mogą Państwo skorzystać nie częściej niż raz na 3 miesiące. Administrator Danych jest obowiązany, w terminie 30 dni udzielić stosownej informacji na piśmie. Z przepisów z zakresu ochrony danych osobowych wynika w jakim zakresie z każdego z wymienionych praw można skorzystać. Zależeć to będzie w szczególności od podstawy prawnej i celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z obowiązków prawnych nałożonych na Administratora np. obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej jest obowiązkowe. Niepodanie danych skutkować będzie brakiem możliwości realizacji usług leczniczych lub też brak podania niektórych danych może utrudnić Administratorowi kontakt w celach informacyjnych związanych ze świadczeniem usług leczniczych.

W przypadku danych przetwarzanych w celach marketingowych tj. na podstawie Państwa zgody, podanie tych danych i wyrażenie pisemnej zgody są dobrowolne. Informujemy, że taką zgodę można wycofać w każdym czasie.

Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołujących skutki prawne w tym do profilowania. Wszelkie pytania i wątpliwości w zakresie ochrony danych osobowych można kierować do Administratora: tel.; e-mail info@eyelaser.pl